Zakład Edukacji Wielokulturowej i Badań nad Nierównościami Społecznymi

Zakład Edukacji Wielokulturowej i Badań nad Nierównościami Społecznymi prowadzi badania dotyczące między innymi: teoretycznych kontekstów relacji między edukacją a selekcją/stratyfikacją społeczną w kontekście porównawczym (w tym problemu ruchliwości społecznej i różnych mechanizmów konstruowania nierówności, a także edukacji elitarnej/egalitarnej), społeczno-kulturowych konstrukcji tożsamości kobiet i mężczyzn, problemów społeczno-kulturowego funkcjonowania mniejszości etnicznych i rasowych, kultury popularnej jako źródła tożsamości, teorii i praktyki edukacji wielokulturowej w globalnym świecie. Zakład prowadzi międzynarodową  współpracę badawczą z zagranicznymi instytucjami kształcenia wyższego, głównie z Anglią, Słowenią, Chorwacją, Litwą oraz Finlandią.

The Department conducts research concerning, among others: theoretical contexts of relations between education and social selection/stratification in the comparative context (including the problem of social mobility and various mechanisms of constructing inequality, as well as elite/egalitarian education), socio-cultural constructions of women's and men's identity, problems of socio-cultural functioning of ethnic and racial minorities, popular culture as a source of identity, theory and practice of multicultural education in the global world. The Department conducts international research cooperation with foreign institutions of higher education, mainly with England, Slovenia, Croatia, Lithuania and Finland.