Pracownia Pedagogiki Porównawczej

Pracownia pedagogiki porównawczej prowadzi badania relacji między edukacją a społeczeństwem w ujęciu międzynarodowym, porównawczym i interdyscyplinarnym. Analiza i porównywanie systemów edukacyjnych i procesów, polityk i praktyk edukacyjnych prowadzone są zarówno w wymiarze europejskim i pozaeuropejskim, lokalnym i globalnym. Szczegółowa problematyka badań obejmuje m.in. przemiany polityki edukacyjnej, uwarunkowania strukturalno-polityczne i społeczno-kulturowe edukacji, reformy edukacyjne, innowacje w edukacji, umiędzynarodowienie kształcenia, wzrost mobilności aktorów edukacyjnych oraz umiędzynarodowienie wiedzy. Pracownia pedagogiki porównawczej prowadzi międzynarodową współpracę badawczą z zagranicznymi instytucjami kształcenia wyższego, głównie z Portugalii, Kanady, Chin i USA. Pracownicy pracowni prowadzą zajęcia dydaktyczne zarówno w j. polskim, jak i w j. angielskim – m.in. w ramach oferty zajęć dla studentów zagranicznych na UAM.

The laboratory of Comparative Education conducts research on the relationship between education and society from an international, comparative and interdisciplinary perspective. The analysis and comparison of educational systems and educational processes, policies and practices are carried out both in the European and non-European, local and global dimensions. Detailed research issues include, inter alia, changes in educational policy, structural, political and socio-cultural determinants of education, educational reforms, innovations in education, internationalization of education, increased mobility of educational actors and internationalization of knowledge. The Laboratory of Comparative Education develops international research cooperation with foreign institutions of higher education, mainly from Portugal, Canada, China and the USA. The laboratory employees conduct seminars in both Polish and English - incl. seminars within the study offer of for foreign students at AMU.