Laboratorium Studiów o Niepełnosprawności

Laboratorium Studiów o Niepełnosprawności prowadzi badania obejmujące analizę fenomenu niepełnosprawności, przede wszystkim fenomenu niepełnosprawności intelektualnej, z perspektywy emancypacyjnej pedagogiki specjalnej, z uwzględnieniem ujęcia kulturowo-antropologicznego oraz etnograficznego. Egzemplifikacją tak prowadzonej refleksji naukowej o niepełnosprawności/niepełnosprawności intelektualnej jest analiza problemów związanych z funkcjonowaniem osób z niepełnosprawnością intelektualną, przede wszystkim z niepełnosprawnością intelektualną głęboką i wieloraką, a także ontologii i dyskursów, reprezentacji kulturowych oraz społecznych niepełnosprawności intelektualnej. Laboratorium utrzymuje kontakty naukowe z uczelniami z Niemiec, USA.

The Disability Studies Laboratory conducts research covering the analysis of the phenomenon of disability, primarily the phenomenon of intellectual disability, from the perspective of emancipatory special education, taking into account the cultural, anthropological and ethnographic approach. An example of such scientific reflection on intellectual disability / disability is the analysis of problems related to the functioning of people with intellectual disabilities, primarily with profound and multiple intellectual disabilities, as well as ontologies and discourses, cultural representations and social intellectual disabilities. The laboratory maintains scientific contacts with universities from Germany and the USA.