Laboratorium Edukacji Zdrowotnej

Laboratorium Edukacji Zdrowotnej realizuje działalność naukowo-dydaktyczną w dziedzinie pedagogiki zdrowia.  Analizuje stan zdrowia, samopoczucie, potrzeby zdrowotne, postawy zdrowotne, zachowania zdrowotne, warunki „dobrego życia” w różnych grupach i systemach społecznych.  Realizuje projekty edukacyjne, których celem jest rozwój zasobów zdrowotnych i umiejętności życiowych sprzyjających osiąganiu dobrostanu. Współpracuje z otoczeniem społeczno-gospodarczym, realizuje projekty edukacyjne i szkolenia w zakresie promocji zdrowego stylu życia i edukacji prozdrowotnej w różnych placówkach oświatowych.

Health Education Lab carries out research and teaching activity in the field of health pedagogy. The Lab analyses health condition, well-being, health needs, health attitudes, health behaviours, conditions of ‘good life’ in different groups and social systems. The lab implements educational projects aimed at development of health resources and life skills oriented towards achieving of well-being. It cooperates with the socio-economic environment, implements educational projects and trainings in the area of promotion of healthy life style and health education in different educational settings.