Laboratorium Edukacji Muzycznej

Laboratorium Edukacji Muzycznej prowadzi badania w obszarze edukacji muzycznej dzieci i młodzieży oraz współczesnych systemów i metod wychowania muzycznego. Badania uwzględniają perspektywę historyczną, kulturową, porównawczą. Ich istotnym obszarem jest terapeutyczne i socjoterapeutyczne oddziaływanie muzyki i jej znaczenia dla rozwoju dziecka. Działania praktyczne obejmują kompozycję utworów dla dzieci i młodzieży, popularyzację wiedzy z obszaru edukacji muzycznej, prowadzenie zespołów wokalnych oraz instrumentalnych, realizację projektów artystycznych. Laboratorium podejmuje współpracę z instytucjami kultury, lokalnymi ośrodkami edukacyjnymi a także w międzynarodowych projektach o charakterze artystycznym.

The Laboratory of Music Education conducts research in the field of music education for children and youth as well as contemporary systems and methods of music education. The research takes into account a historical, cultural and comparative perspective. Its important area is the therapeutic and sociotherapeutic influence of music, its use in the prevention and therapy of children, adults and seniors. Practical activities include composing songs for children and teenagers, popularising knowledge in the field of music education, conducting vocal and instrumental ensembles, and implementing music, movement and dance projects. The laboratory cooperates with cultural institutions, local educational centres and participates in international artistic projects.