Data publikacji w serwisie:

XI Ogólnopolski Zjazd Pedagogiczny

Szanowni Państwo!

W imieniu środowiska Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego oraz społeczności Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, kierujemy do Państwa komunikat w sprawie XI Ogólnopolskiego Zjazdu Pedagogicznego, który odbędzie się w dniach 20-22. września 2022 r. w Poznaniu pod hasłem Przesilenie. Budujmy lepszy świat w sobie i pomiędzy nami.


Uwaga! Informujemy, że rejestracja na Zjazd została przedłużona do 30 kwietnia 2022 r.


Gospodarzem Zjazdu jest Wydział Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Powierzenie organizacji Zjazdu Koleżankom i Kolegom z Poznania jest wyrazem uznania ze strony środowiska Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego dla wiodącej roli Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM w rozwoju tożsamości polskiej pedagogiki, a także trwałego zaangażowania licznych pracowników Wydziału na rzecz umacniania pozycji i rozwoju Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego.

XI Ogólnopolski Zjazd Pedagogiczny, podobnie jak i poprzednie Zjazdy organizowane regularnie przez polskie środowisko pedagogiczne, stawia sobie za cel zmierzenie się ze szczególnie palącymi problemami współczesności, zarówno krajowymi, jak i globalnymi, które oddziałują na kulturę we wszystkich jej wymiarach, szczególnie zaś w wymiarze edukacyjnym. Poprzez gotowość do podejmowania tych problemów, jako pedagodzy, pokazujemy, że trzymamy rękę na pulsie współczesnej kultury i angażujemy się, poprzez prowadzenie badań naukowych oraz dzielenie się ich wynikami, w docieranie do źródeł tych problemów oraz proponowanie ich racjonalnych rozwiązań. Ta wielka naukowa wymiana, która nas czeka w tym roku w Poznaniu, będzie okazją – jakże potrzebną po ponad dwuletnim okresie ograniczeń spowodowanych pandemią COVID-19 – do spotkania pedagożek i pedagogów ze wszystkich ośrodków naukowych w Polsce, odnowienia koleżeńskich relacji oraz wzajemnego potwierdzenia znaczenia naszej naukowej i społecznej misji.

Problematykę XI Ogólnopolskiego Zjazdu Pedagogicznego, jako najważniejszego wydarzenia naukowego w trzyletnich kadencjach władz PTP dookreśla lista tytułów dziesięciu Sekcji.

1. Przesilenie. Kręgi kryzysów kontekstów edukacji – wyzwania dla pedagogiki

2. Człowiek i społeczeństwo w obliczu wyzwań przesilenia – szanse i zagrożenia

3. Polityka edukacyjna, szkoła, wychowanie, opieka – w stronę zaangażowania w stwarzanie lepszego świata

4. Przesilenie – myśl metateoretyczna i metodologiczna w pedagogice

5. Tożsamość, wspólnota, przestrzeń moralna – rozumieć, budować i podejmować odpowiedzialność za (swój) świat

6. Wielokulturowość, pluralizm wartości i przemiany kultury współczesnej

7. Rynek pracy, kariera zawodowa i wychowawcza funkcja pracy – ku społeczeństwu przyszłości

8. Misja, posłannictwo i służebność Uniwersytetu

9. Pedagogika wobec negatywnych zjawisk społecznych, zagrożeń i zachowań patologicznych

10. Pedagogika i edukacja wobec czynników sprawstwa ludzkiego losu w dobie przesilenia cywilizacyjnego i globalnych kryzysów

Rozwinięte opisy problematyki wszystkich Sekcji, a także pozostałe informacje dotyczące Zjazdu, a przede wszystkim możliwość rejestrowania się na Zjazd, znajdą Państwo na stronie zjazdowej pod adresem: https://zjazdpedagogiczny2022.pl Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia strony zjazdowej i rejestracji na XI Ogólnopolski Zjazd Pedagogiczny.

Link do rejestracji: https://zjazdpedagogiczny2022.pl/#rejestracja