Data publikacji w serwisie:

Międzynarodowa e-Konferencja z cyklu: Wokół praw dziecka, pt.: „Prawo dziecka do wypoczynku i czasu wolnego” - sprawozdanie

Uprzejmie informuję, że w dniach 21-22 października b.r. odbyła się Międzynarodowa e-Konferencja z cyklu: Wokół praw dziecka, pt.: „Prawo dziecka do wypoczynku i czasu wolnego”. Jej Orgnizatorami byli Zakład Podstaw Wychowania i Opieki Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu oraz Polski Komitet Światowej Organizacji Wychowania Przedszkolnego OMEP.

Prawo do wypoczynku i czasu wolnego, zgodnie z art. 31 Konwencji o Prawach Dziecka, zapewnia każdemu dziecku możliwość aktywnej partycypacji we wszystkich aspektach życia społecznego. Stwarza mu zatem szansę na swobodny i holistyczny rozwój poprzez aktywny udział w wydarzeniach, które dotyczą nie tylko jego spraw, ale spraw wszystkich ludzi i to zarówno w wymiarze lokalnym jak i globalnym. Celem konferencji było promowanie nowego dyskursu dzieciństwa i dziecka oraz zwrócenie uwagi na konieczność paradygmatycznego przeniesienia: od dziecka-podporzadkowanego, uległego do dziecka-sprawcy własnego rozwoju. Nowy dyskurs dzieciństwa ujmuje dziecko jako aktywnie zaangażowany podmiot we własny rozwój i posiadający potencjał by wpływać na środowisko społeczno-kulturowe.

Tematyka konferencji spotkała się z dużym zainteresowaniem, co pozwoliło zbudować wieloaspektowy i wielokontekstowy program. Zaproszenie do udziału w tym wydarzeniu przyjęło ponad 120 osób. Podczas dwóch dni konferencyjnych swoje bogate doświadczenie zaprezentowało 21 prelegentów z kraju i świata, w tym m.in. z: USA, Cypru, Włoch, Szwecji, Islandii i Turcji. Wyartykułowane wątki ukazały jak bardzo ważny i wciąż aktualny to problem dla życia społecznego, który wciąż otwiera wiele możliwości interpretacyjnych, odsłania obszary wymagające pogłębionej refleksji naukowej oraz konstrukcji, rekonstrukcji i dekonstrukcji działalności praktycznej. Co więcej, pokazały, że refleksja nad istotą praw dziecka i nowe ich odczytanie w świetle dokonujących się przemian życia społecznego i w obliczu nowatorskiej myśli teoretycznej, staje się koniecznością, jeśli rzeczywiście pragniemy by dzieci były szczęśliwe, miały poczucie bezpieczeństwa, autonomii i sprawstwa. By doświadczały podmiotowego udziału w życiu społecznym, kulturowymi i duchowym.

Konferencja zakończyła się sformułowaniem wniosków o charakterze aplikacyjnym.

Wyrażam serdeczne podziękowania Pani Dziekan prof. dr hab. Agnieszce Cybal-Michalskiej za objęcie konferencji honorowym patronatem.

W imieniu Organizatorów

Renata Michalak