Data publikacji w serwisie:

Jubileusz XXX-lecia powstania Wydziału Studiów Edukacyjnych

W dniach 29-30 listopada 2023 r. społeczność Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu obchodziła swoje wyjątkowe święto - Jubileusz XXX-lecia powstania Wydziału, objęty patronatem przez Jej Magnificencję Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, prof. dr hab. Bogumiłę Kaniewską.
Pierwszego dnia obchodów miała miejsce Uroczysta Gala Jubileuszowa, podczas której licznie zgromadzeni goście, a wśród nich społeczność Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM oraz przedstawiciele ośrodków naukowych z całej Polski wspólnie świętowali tę wyjątkową okoliczność, ale i poznawali bogate dziedzictwo Wydziału oraz wkład pracujących tu badaczy w rozwój naukowy dyscypliny Pedagogika. Świetną okazją do tego była prezentacja przygotowanego z tej okazji filmu oraz publikacja książkowa. W trakcie tej uroczystości wręczono także Medale i Odznaczenia osobom o wyjątkowych zasługach dla rozwoju polskiej pedagogiki. Podczas Gali nie zabrakło przemówień Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, prof. dr hab. Bogumiły Kaniewskiej, władz dziekańskich, pod przewodnictwem Dziekan WSE UAM, prof. dr hab. Agnieszki Cybal-Michalskiej, przedstawicieli polskich ośrodków naukowych, ale i osób reprezentujących społeczność wydziałową. Podczas uroczystości bardzo wyraźnie wybrzmiała ważna misja pedagogiki oraz  wiodąca rola Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM na polskiej mapie naukowej. Cała uroczystość została wzbogacona starannie dobraną estetyką muzyczną.
Kolejnego dnia miało miejsce niecodzienne wydarzenie, mianowicie Wspólne Posiedzenie Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN, społeczności WSE UAM z udziałem Rektorów, Dziekanów Wydziałów i Dyrektorów Instytutów Pedagogicznych/Edukacyjnych/Nauk o Wychowaniu/Nauk Pedagogicznych oraz Przewodniczących Naukowej Rady Dyscypliny Pedagogika, a także władz Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, poświęcone pedagogice jako dyscyplinie naukowej i kierunkowi kształcenia. Wykłady plenarne oraz przeprowadzone debaty, w ktorych uczestniczyli przedstawiciele najważniejszych ośrodków naukowych w Polsce, prowadzone były przez Dziekan Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM, prof. dr hab. Agnieszkę Cybal-Michalską. Problematyka obrad koncentrowała się wokół zagadnień strategicznych problemów i wyzwań szkolnictwa wyższego, sytuacji pedagogiki jako nauki w kontekście zmian w otoczeniu prawnym szkolnictwa wyższego, pedagogiki uniwersyteckiej wobec odpowiedzialności za realizację standardów kształcenia pedagogicznego i nauczycielskiego.
Trzeba podkreślić, że obchody Jubileuszu XXX-lecia powstania Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM były doskonałą okazją do pogłębiania integracji społeczności wydziałowej, wzmacniania tożsamości z poznańską pedagogiką i budowania ważnych relacji z przedstawicielami innych ośrodków naukowych.