Data publikacji w serwisie:

IDUBOWE SUKCESY KOŁA NAUKOWEGO EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

Po raz drugi zespół studentek ze Studenckiego Koła Naukowego Edukacji Ekologicznej sięgnął po laury konkursu ID-UB „Study & Research”. W tej edycji konkursu (konkurs nr 118), wystartowały z Koła aż dwa 3-osobowe zespoły. Jeden wrócił z laurem, drugi – z cennym doświadczeniem.

Pierwszy zespół badawczy, w składzie: Olga Szczepańska, studentka IV roku PPiW jako wnioskodawczyni i kierowniczka projektu, Michalina Geisler z V roku tego samego kierunku i szefowa Koła Naukowego Edukacji Ekologicznej, oraz Joanna Kuczora, absolwentka pedagogiki i studentka II roku Kulturoznawstwa, zgłosił projekt pt. Edukacja klimatyczna w klasach 1-3 i przedszkolach. Nauczyciele w aglomeracji poznańskiej wobec najpoważniejszego wyzwania XXI wieku. Projekt jest rozwinięciem i kontynuacją grantu ID-UB z poprzedniego roku, na temat związków diety i świadomości klimatycznej nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. W ramach tamtego projektu, zespół badawczy, wówczas pod kierunkiem studentki IV roku Michaliny Geisler, wykonał badanie, a rezultaty zaprezentował na prestiżowej międzynarodowej konferencji ATEE (Association for Teachaer Education in Europe) w Budapeszcie. Referat wygłoszony przez Michalina Geisler i Joanna Kuczora, został przyjęty z dużym zainteresowaniem, a sam udział w konferencji wymagał nie tylko zaangażowania odpowiednich środków finansowych, co było możliwe dzięki grantowi ID-UB i wsparciu Dziekan Studiów Edukacyjnych WSE, świetnej znajomości tematu i jęz. angielskiego, ale też, wcześniej, przejścia przez sito podwójnie ślepej recenzji abstraktu referatu.

Drugi zespół, w składzie: Karolina Kierenkiewicz, studentka IV roku PPiW, Paulina Dąbrowska z V r i Martyna Trinschek z IV roku tego samego kierunku, złożył wniosek pt. Czy zakładanie zielonych placów zabaw i ogrodów przedszkolnych wystarcza do zmiany praktyki pedagogicznej nauczycieli? Wniosek był inspirowany indywidualnym projektem Pauliny Dąbrowskiej z poprzedniej edycji konkursu.

Oba zespoły zostały bardzo wysoko ocenione i dostały bardzo wysokie oceny od recenzentów. Projekt dotyczący edukacji klimatycznej uzyskał finansowanie w maksymalnej możliwej wysokości (10 tys. PLN). Drugi projekt będzie realizowany w ramach koła naukowego własnymi siłami, a jego rezultaty zostaną wykorzystane w planowanych aplikacjach do NCN i publikacjach. Takie doświadczenie Koło ma już za sobą, gdy na podstawie badania własnego, zrealizowanego w 2022 roku, studentki opublikowały w 2023 roku artykuł w czasopiśmie z listy ministerialnej, za 100 pkt.

Aplikowanie o granty ID-UB, ze względu na wysokie wymagania w tych konkursach, to wspaniała szkoła projektowania badań, potrzebna później na poziomie studiów doktoranckich i w dalszych etapach kariery naukowej. Studentki Koła Naukowego Edukacji Ekologicznej mają dobry wzór w swojej opiekunce, dr Agnieszce Kozłowskiej, która już czterokrotnie została laureatką konkursów IDUB – raz na projekt badawczy i 3 razy na udział w prestiżowej zagranicznej konferencji naukowej.

Projekty ID-UB skutecznie wspierają rozwój zawodowy młodych adeptów nauki, ucząc sztuki aplikowania, argumentowania wyborów, doboru metod. Budują też naukowe sojusze i przyjaźnie. Przede wszystkim jednak, realizowane projekty badawcze przyczyniają się do rozwoju wiedzy pedagogicznej i zwiększania rozpoznawalności Wydziału Studiów Edukacyjnych i Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza na arenie międzynarodowej.