Data publikacji w serwisie:

Test diagnozujący z języka obcego 2022/2023

Studium Językowe UAM informuje,  że w dniach 4-23 października 2022 r. wszyscy studenci studentów I roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich (przyjęci w roku akademickim 2022/2023) zobowiązani są do rozwiązania na platformie Moodle obowiązkowego testu diagnozującego z jednego języka obcego odpowiadającego lektoratowi, który rozpoczną od drugiego semestru studiów.

Test diagnozujący z języka obcego 2022/2023
dla studentów I roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich

Studium Językowe UAM informuje, że w dniu 04 października2022 r. na platformie Moodle zostały uruchomione testy diagnozujące z języków obcych obowiązujące w roku akademickim 2022/2023. Wszyscy studenci I roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich zobowiązani są do rozwiązania testu obowiązkowo z jednego języka obcego odpowiadającego lektoratowi, który rozpoczną od drugiego semestru studiów.

Test diagnozujący studenci powinni wykonać do 23 października 2022 r.

Po zalogowaniu studenci widzą w systemie wykaz lektoratów języków obcych obowiązujących na poszczególnych wydziałach.

Testy diagnozujące zostały przygotowane z następujących języków obcych:
- języka angielskiego,
- języka francuskiego,
- języka hiszpańskiego,
- języka niemieckiego,
- języka rosyjskiego,
- języka włoskiego.

Logowanie do testów diagnozujących:

  1. Należy wejść na stronę: http://testyjezykowe.amu.edu.pl
  2. Logowanie na test diagnozujący na platformie Moodle odbywa się w identyczny sposób jak logowanie do konta studenckiego w systemie USOSweb (login: PESEL, hasło: hasło do systemu USOSweb);
  3. Po zalogowaniu należy wybrać kurs „Testy diagnozujące”, wskazać żądany język, a następnie rozwiązać test składający się ze 100 pytań.

Dodatkowe informacje na temat testów diagnozujących:

Celem testu diagnozującego jest określenie poziomu znajomości języka obcego w odniesieniu do Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ).
Przystąpienie do testu diagnozującego jest obowiązkowe dla wszystkich studentów I roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich.
Test obejmuje rozumienie tekstu pisanego, znajomość gramatyki i słownictwa, znajomość zasad słowotwórstwa oraz umiejętność reagowania w sytuacjach z życia codziennego. Nie są testowane umiejętności rozumienia ze słuchu ani posługiwania się językiem w mowie. Test nie diagnozuje również znajomości specjalistycznego języka akademickiego.
W każdej części testu zadania ułożone są według stopnia trudności – od najłatwiejszych do najtrudniejszych. Za cały test można uzyskać 100 punktów – 1 punkt za każde zadanie. Po zakończeniu testu, na podstawie liczby uzyskanych punktów, zostaną przedstawione informacje o konkretnym poziomie zaawansowania oraz zalecenia, które pozwolą rozpocząć zajęcia w semestrze letnim na odpowiednim poziomie.

UWAGA:
Test diagnozujący nie służy przyporządkowaniu studentów do grup językowych na lektoratach.

Pod koniec I semestru studiów studenci zostaną obowiązkowo poddani poziomującemu testowi językowemu. Celem testu poziomującego będzie przyporządkowanie studentów do odpowiednich grup według kompetencji językowych.