Data wydarzenia: -

XII Konferencja "Media a Edukacja. W Służbie Człowiekowi"

Zapraszamy do udziału w XII konferencji z cyklu “Media a edukacja”. Konferencje organizowane są w Poznaniu od 1997 roku przez Zakład Edukacji Medialnej (dawniej: Zakład Technologii Kształcenia) Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Polskie Towarzystwo Technologii i Mediów Edukacyjnych.
Od początku istnienia stanowią miejsce refleksji naukowej nad edukacją medialną – kształtowaniem umiejętności świadomego, krytycznego, odpowiedzialnego i selektywnego korzystania z nowych technologii oraz tworzenia i nadawania komunikatów medialnych.
Wielu edycjom konferencji towarzyszyły spotkania i wymiana doświadczeń z nauczycielami. Chcemy odnowić tę tradycję w bieżącym roku i specjalną ofertę kierujemy właśnie do nich. Dlatego też do współorganizacji konferencji zaprosiliśmy Educlever (Niepubliczną Placówkę Doskonalenia Nauczycieli).
Kiedy i gdzie?
Termin: 20-21 kwietnia 2023
Miejsce: Poznań, Ogród Botaniczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (pawilon ekspozycyjno-dydaktyczny)
Tematyka konferencji:
Podczas tegorocznej konferencji pod hasłem: “Media a edukacja. W służbie człowiekowi” chcemy szczególnie podkreślić służebną rolę mediów w życiu społecznym człowieka.
Jako pedagodzy medialni zajmujemy się badaniem mediów w ich kontekście dydaktycznym i wychowawczm. Bardzo często koncentrujemy się na kwestiach problematycznych, związanych z krytycznym rozumieniem komunikatów medialnych czy ich nadmiernym wykorzystaniem.
Przyglądamy się też kompetencjom cyfrowym dzieci, młodzieży i dorosłych, a także badamy efektywność stosowania technologii w procesie dydaktycznym. Bywa, że stawiamy media w centrum – badań, rozważań czy dyskursów. A przecież obecnie trudno oddzielić świat offline od tego online. Jesteśmy świadomi tego, że nie da się traktować tych rzeczywistości rozdzielnie.
Media cyfrowe mogą służyć człowiekowi w jego działaniach na różnych polach – są niezbędnym elementem medycyny, komunikacji społecznej czy edukacji. W przypadku osób z niepełnosprawnościami stają się (czasem jedyną) szansą na dostęp do informacji, komunikowanie, uczenie się czy pracę. Mogą służyć wsparciu społecznemu i terapii, sprzyjać przemianom społecznym czy kulturowym, a także odgrywać pozytywną rolę w zaangażowaniu społecznym i obywatelskim.
Dlatego też pragniemy włączyć prelegentów do dyskusji w następujących obszarach tematycznych:
- edukacyjne zastosowania mediów cyfrowych (w tym – otwarte zasoby edukacyjne),
- kompetencje cyfrowe,
- nowe wymiary zaangażowania społecznego i obywatelskiego młodych ludzi,
- dobrostan cyfrowy współczesnego człowieka,
- sztuczna inteligencja i jej rola w edukacji,
- relacje interpersonalne i wspólnotowość w życiu młodych ludzi,
- społeczna rola mediów cyfrowych (wspieranie, wspomaganie, towarzyszenie),
- media cyfrowe w funkcjonowaniu osób przewlekle chorych,
- media cyfrowe wspomagające osoby ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
- media a relacje w rodzinie i w grupie rówieśniczej,
- metodologia badań nad edukacją medialną.
Informacje formalne i organizacyjne:
* zgłoszenia udziału w konferencji przyjmowane są do dnia 10 marca 2023 roku (konieczne jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego),
* warunkiem udziału w konferencji jest uiszczenie opłaty do dnia 20 marca 2023 roku:
--> nauczyciele: w wysokości 400 zł na konto: Educlever Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli (biuro@educlever.edu.pl):
Alior Bank: 62 2490 0005 0000 4530 9908 2138
w tytule przelewu podając imię i nazwisko uczestnika.
Opłata konferencyjna obejmuje: udział w wykładach oraz spotkaniach, zaświadczenie o udziale w konferencji, materiały pomocnicze, wyżywienie (w tym: bankiet w Restauracji Dąbrowskiego 42), zwiedzanie Ogrodu Botanicznego wraz z przewodnikiem.
Koszty podróży oraz ewentualnego noclegu pokrywają uczestnicy konferencji.
--> nauczyciele akademiccy/pracownicy naukowi: w wysokości 600 zł na konto:
Polskie Towarzystwo Technologii i Mediów Edukacyjnych
60-371 Poznań, ul. Międzychodzka 5
Bank BGŻ BNP Paribas S.A.: 46 2030 0045 1110 0000 0423 8080
w tytule przelewu podając imię i nazwisko uczestnika.
Opłata konferencyjna obejmuje: udział w obradach, wygłoszenie referatu, zaświadczenie o udziale w konferencji, materiały pomocnicze, wyżywienie, (w tym: bankiet w Restauracji Dąbrowskiego 42, zwiedzanie Ogrodu Botanicznego wraz z przewodnikiem oraz ewentualną publikację artykułów w czasopiśmie naukowym "Kultura - Społeczeństwo - Edukacja" lub „Studia edukacyjne”(https://pressto.amu.edu.pl/index.php/kse/about), 40 pkt. MNiSW.
Termin nadsyłania artykułów: 31 marca 2023. Koszty podróży oraz noclegu pokrywają uczestnicy konferencji.
Strona konferencji: http://edunet.home.amu.edu.pl.