ECTS

Punkty ECTS

Punkty ECTS są to wartości liczbowe odpowiadające wkładowi pracy, jaką powinien wykonać student, żeby otrzymać zaliczenie poszczególnych przedmiotów.  Pod uwagę są brane różne formy nauki, tj. wykłady, konwersatoria, zajęcia laboratoryjne, lektoraty, seminaria, itd.
W całym roku akademickim wymagane jest uzyskanie 60 punktów ECTS, na semestr przypada zazwyczaj 30 punktów.
Uczestniczące w ECTS instytucje wyznaczają wartości punktowe dla poszczególnych przedmiotów. Punkty przyznawane są także za praktyki oraz przedmioty fakultatywne, będące częścią programu studiów. W wykazie zaliczeń mogą występować również przedmioty niepunktowane.
Punkty przyznawane są studentom dopiero, gdy przedmioty zostaną zaliczone. Oznacza to, że punkty nie są przyznawane za samo uczestnictwo w zajęciach. Student musi zdać egzamin/zaliczenie kończące dany przedmiot zgodnie z kryteriami obowiązującymi w uczelni.

Europejski System Transferu Punktów (ang. European Credit Transfer System) jest systemem punktowym ułatwiającym uznawanie okresów studiów odbytych poza uczelnią macierzystą. Uczelnia wysyłająca i przyjmująca przygotowuje przed rozpoczęciem przez studenta okresu studiów za granicą wykaz zajęć, w jakich ma uczestniczyć oraz liczbę punktów, jaka będzie przyznana za ich zaliczenie. Uczelnia macierzysta uznaje liczbę punktów uzyskanych w partnerskich uczelniach.

Europejski system ECTS powstał, aby udoskonalić procedury i uznawanie okresu studiów odbywanych za granicą. Został on więc opracowany, aby ułatwić wyjazdy studentów do uczelni zagranicznych, a także wymianę studentów między wydziałami uczelni polskich biorących udział w opracowaniu systemu ECTS.
Zasadniczym celem systemu jest stworzenie uregulowań prawnych i organizacyjnych dotyczących organizacji studiów oraz ujednolicenie sposobu studiowania w Europie.
Pełne uznawanie studiów oznacza, że okres studiów odbytych za granicą lub w innej polskiej uczelni zastępuje porównywalny czas studiów odbyty w uczelni macierzystej, niezależnie od tego, że treść uzgodnionego programu studiów odbywanych w uczelni przyjmującej studenta może się różnić od programu w uczelni macierzystej. Stosowanie ECTS opiera się na wzajemnym zaufaniu pomiędzy współpracującymi ze sobą uczelniami i każda uczelnia sama wybiera sobie partnerów do współpracy. Wprowadzenie systemu transferu punktów stanowi instrument pozwalający na jasne przedstawienie zasad odbywania i zaliczenia studiów poza uczelnią macierzystą.

Przydatne informacje i materiały na temat ECTS