Program MOST

  • Program MOST jest adresowany do studentów, których zainteresowania naukowe mogą być realizowane poza macierzystym uniwersytetem;
  • Wprowadzenie systemu mobilności ma na celu poszerzenie możliwości kształcenia się poprzez odbywanie semestralnych lub rocznych studiów w innym niż macierzysty uniwersytet;
  • Program MOST dotyczy jednolitych i dwustopniowych studiów magisterskich, wszystkich kierunków studiów realizowanych w umawiających się uniwersytetach polskich;
  • W trakcie odbywania semestralnych lub rocznych studiów w ramach systemu MOST, przysługujące stypendia: socjalne, naukowe, MEN-u i inne wypłaca studentowi uczelnia macierzysta; istnieje również możliwość starania się o miejsca w domach studenckich
  • Studia w ramach programu MOST może podjąć student nie wcześniej niż po ukończeniu drugiego semestru jednolitych studiów magisterskich, drugiego semestru studiów I stopnia lub pierwszego semestru na studiach II stopnia;
  • Warunkiem koniecznym przyjęcia studenta do innej uczelni jest zaliczenie przez niego roku lub semestru poprzedzającego okres studiów w danej uczelni.

Szczegółowe informacje na temat programu MOST znajdą Państwo na stronie:
http://most.amu.edu.pl/index.php/strona-glowna