Zakład Penitencjarystyki

Zakład Penitencjarystyki prowadzi badania z zakresu nauk penitencjarnych, resocjalizacji oraz oświaty i prawa oświatowego. Problematyka badań obejmuje różne aspekty wykonywania kary pozbawienia wolności, postępowania z nieletnimi, reformy prawa oświatowego. Badania maja charakter interdyscyplinarny.
Zakład współpracuje z wybitnymi penitencjarystami polskimi i zagranicznymi, a także   uniwersytetami we Francji, Hiszpanii i  USA,  Ecole Nationale de la Protection Judiciaire de la Jeunesse  w Roubaix (Francja);  ponadto z polskimi i zagranicznymi instytucjami, poprawczymi i wychowawczymi.
Zakład nadzoruje studencki naukowy ruch penitencjarny, a jego pracownicy są opiekunami studenckiego Koła Naukowego Penitencjarystyki „Ex lege”.

Penitentiary sciences, social rehabilitation as well as education and educational law. Research issues include various aspects of imprisonment, dealing with minors, and educational law reforms. The research is interdisciplinary.

The Department cooperates with prominent Polish and foreign penitentiaries, as well as universities in France, Spain and the USA, Ecole Nationale de la Protection Judiciaire de la Jeunesse in Roubaix (France); and Polish and foreign correctional and educational institutions.

The Department supervises the student research penitentiary movement, and its employees are the guardians of the student scientific penitentiary group "Ex lege".