Laboratorium Edukacji Artystycznej

Laboratorium Edukacji Artystycznej prowadzi działalność w obszarze naukowo-dydaktycznym, edukacyjnym, artystycznym, animacji kultury, stymulacji rozwoju twórczości studentów, dzieci i młodzieży i osób dorosłych. W zakres problematyki badawczej wchodzi sztuka, edukacja artystyczna, metodyka zajęć plastycznych, arteterapia, kreatywność w ujęciu multimodalnym, kształtowanie zdolności ekspresyjnych. Laboratorium realizuje projekty edukacyjno-artystyczne m. in., cykliczny Uczelniany Konkurs Plastyczny UAM im. Piotra Wójciaka i szereg inicjatyw na rzecz aktywizacji twórczej społeczności akademickiej oraz we współpracy z instytucjami zewnętrznymi.

Artistic Education Laboratory carries out its activities in the scientific and didactic field, educational field, artistic field, cultural animation, stimulation of creativity development of students, children and teenagers and adults. The scope of research problems includes art, art education, methodology of art classes, art therapy, creativity in multimodal approach, shaping of expressive abilities. The Laboratory realises educational and artistic projects, among others, a cyclic Piotr Wójciak Academic Art Competition UAM and a number of initiatives for the creative activation of the academic community and in cooperation with external institutions.