Doradztwo Zawodowe i Personalne

Doradztwo zawodowe i personalne

Tryby studiowania: stacjonarny i niestacjonarny.
Czas trwania: 3 lata (6 semestrów).

Zakład Kształcenia Ustawicznego i Doradztwa Zawodowego
ul. Szamarzewskiego 89, Budynek D, z poziomu II przejście na niski parter, pok. 222 i poziom I pok. 111,110
e-mail: ksztalc@amu.edu.pl
Kierownik: prof. UAM dr hab. Małgorzata Rosalska

ABSOLWENT

Absolwent studiów I stopnia specjalności doradztwo zawodowe i personalne posiada wiedzę z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz zarządzania zasobami ludzkimi. Posiada umiejętności z zakresu diagnostyki w doradztwie zawodowym i personalnym oraz metodyki doradczej. Zna i potrafi zastosować indywidualne plany pomocy dla klienta w różnej sytuacji zawodowej i edukacyjnej. Potrafi zaprojektować system wsparcia doradczego w zakresie niepowodzeń migracyjnych i reemigracyjnych. Posiada umiejętności opracowywania, realizacji i ewaluacji pracy w zespole projektowym i szkoleniowym. Potrafi zaprojektować pracę z osobami zagrożonymi wykluczeniem z rynku pracy oraz praktyczny warsztat pracy w zakresie projektowania systemów personalnych.

Program studiów dla studiów stacjonarnych
Program studiów dla studiów niestacjonarnych

Wybrane przedmioty specjalnościowe:

 • podstawy doradztwa zawodowego i personalnego
 • wybrane zagadnienia rynku pracy
 • metodyka doradztwa zawodowego
 • diagnostyka psychopedagogiczna w doradztwie zawodowym
 • warsztat rozwijania umiejętności doradczych
 • warsztat zawodoznawczy
 • wprowadzenie do prawa pracy
 • zarządzanie zasobami ludzkim
 • diagnostyka w doradztwie personalnym
 • projektowanie i ewaluacja szkoleń
 • wielokulturowe doradztwo zawodowe
 • dynamika zespołu pracowniczego
 • kształtowanie umiejętności menadżerskich
 • zarządzanie projektem
 • negocjacje w sytuacjach zawodowych.

Praktyki

Rodzaj praktyki: praktyka pedagogiczna.
Czas trwania:
50 godzin – po I roku
100 godzin – na III roku.
Miejsca realizacji praktyk:

 • placówki oświatowe realizujące zadania z zakresu doradztwa zawodowego
 • szkoły podstawowe i ponadpodstawowe
 • poradnie psychologiczno- pedagogiczne
 • placówki doskonalenia nauczycieli
 • biblioteki pedagogiczne realizujące zadania z zakresu doradztwa zawodowego
 • placówki kształcenia ustawicznego.

Rodzaj praktyki: praktyka zawodowa.
Czas trwania:
60 godzin - po II roku.
Miejsca realizacji praktyk:

 • instytucje realizujące zadania z zakresu doradztwa zawodowego
 • działy personalne w organizacjach
 • działy zarządzania zasobami ludzkimi w organizacjach
 • instytucje rynku pracy, np.:
 • Wojewódzkie i Powiatowe Urzędy Pracy
 • Agencje Pracy Tymczasowej
 • Agencje Doradztwa Personalnego
 • Akademickie Biura Karier
 • Ochotnicze Hufce Pracy
 • Instytucje szkoleniowe
 • Fundacje, stowarzyszenia.

Kariera

Przykładowe stanowiska pracy:

 • szkolny doradca zawodowy
 • doradca personalny w agencjach zatrudnienia
 • doradca zawodowy w Akademickich Biurach Karier
 • specjalista do spraw szkoleń
 • specjalista do spraw personalnych w działach kadr
 • specjalista do spraw rekrutacji pracowników
 • doradca klienta w publicznych służbach zatrudnienia
 • pośrednik pracy
 • doradca kariery.

Nasze pasje

Doradztwo – edukacja-nauka Zajrzyj do Nas:
https://www.facebook.com/zkuidz/
http://ksztalc.home.amu.edu.pl/

Nasi Studenci:
https://www.facebook.com/SKNDZiP.PROGRESSIO/videos/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/SKNPInSpirio/

Rekrutacja

Studia pierwszego stopnia stacjonarne (dzienne)

Studia pierwszego stopnia niestacjonarne