Słowniczek studenta

Biuro Obsługi Studentów (dawniej Dziekanat, w skrócie: BOS) – Biuro zajmujące się sprawami studenckimi, m.in. przyjmowaniem wniosków i obsługą bieżących spraw studenckich. Na Wydziale Studiów Edukacyjnych Biuro Obsługi Studentów podzielone jest na wyspecjalizowane jednostki, które pomogą w rozwiązaniu różnorodnych problemów studenckich: Tok studiów i Biuro ds. pomocy materialnej. Podział zadań udostępniony jest na stronie wydziałowej.

Biuro Obsługi Wydziału (dawniej Dziekanat, w skrócie: BOW) – zajmuje się organizacją pracy Wydziału, tworzeniem rejestracji, planowaniem zajęć i obsługą nauczycieli akademickich.

Doktorant – uczestnik studiów doktoranckich, pisze pracę doktorską aby uzyskać stopień naukowy doktora; prowadzi zajęcia dla studentów.

Dziekan – najważniejsza osoba na wydziale. Sprawuje władzę nad wydziałem uczelni, kieruje z pomocą prodziekanów poszczególnymi sprawami wydziału.

Godziny rektorskie/dziekańskie - część dnia ogłoszona przez Rektora lub Dziekana jako wolne od zajęć dydaktycznych.

Harmonogram organizacji roku akademickiego – wskazuje podział roku akademickiego na okres zajęć dydaktycznych, przerwy międzysemestralne oraz czas sesji.

IOS (Indywidualna Organizacja Studiów) - w uzasadnionym przypadku student może złożyć podanie o Indywidualną Organizację Studiów, które rozpatrywane jest poprzez moduł podań w systemie USOSweb.

Poczta studencka – jest oficjalną pocztą służącą do korespondencji w sprawach uczelnianych (login@st.mu.edu.pl). Pamiętajcie o bieżącym sprawdzaniu poczty studenckiej!

Pomoc materialna dla studentów – student może ubiegać się o różne formy wsparcia, m.in. stypendium socjalne, stypendium rektora, stypendium dla osób z niepełnosprawnością, zapomogi oraz miejsce w domu studenckim (potocznie akademik).

Prodziekani – zastępcy Dziekana odpowiedzialni za konkretne aspekty działalności Wydziału, Skład Władz Dziekańskich dostępny jest na stronie.

Rejestracja na zajęcia – jest niezbędna do uczestnictwa w zajęciach obowiązkowych. Jeśli student nie zarejestruje się na przedmiot w systemie, wykładowca nie będzie mógł wystawić oceny.

Studia licencjackie – inaczej studia I stopnia - na takie studia rekrutują się uczniowie szkół średnich po zdaniu matury. Trwają 3 lata. Kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata i pozwalają złożyć dokumenty na studia II stopnia (uzupełniające magisterskie).

Studia jednolite magisterskie – inaczej studia pięcioletnie - na takie studia rekrutują się uczniowie szkół średnich po zdaniu matury. Trwają 5 lat. Kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra.

Studia uzupełniające magisterskie - inaczej studia II stopnia/studia uzupełniające - na takie studia rekrutują się absolwenci studiów I stopnia (licencjatu). Trwają 2 lata. Kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra.

Studia podyplomowe – (potocznie podyplomówka) - na takie studia rekrutują się chętni absolwenci studiów zarówno licencjackich jak i magisterskich.

Tok studiów – jednostka Biura Obsługi Studentów zajmująca się sprawami studenckimi, takimi jak rozliczanie roku, weryfikacja płatności, podbicie i wydanie legitymacji itp.

USOSweb (Uniwersytecki System Obsługi Studenta) – system uniwersytecki, który gromadzi dane studentów. Można w nim sprawdzić m.in. oceny, podpięcia zajęć, harmonogram opłat (Płatności FK).