OgłoszeniaTest diagnozujący dla studentów I roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich

W dniu 11 października 2023 r. na platformie Moodle zostały uruchomione testy diagnozujące z języków obcych obowiązujące w roku akademickim 2023/2024. Wszyscy studenci I roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich zobowiązani są do rozwiązania testu obowiązkowo z jednego języka obcego odpowiadającego lektoratowi, który rozpoczną od drugiego semestru studiów.
Po zalogowaniu studenci widzą w systemie wykaz lektoratów języków obcych obowiązujących na poszczególnych wydziałach.
Testy diagnozujące zostały przygotowane z następujących języków obcych:
- języka angielskiego,
- języka francuskiego,
- języka hiszpańskiego,
- języka niemieckiego,
- języka rosyjskiego,
- języka włoskiego.

Test diagnozujący studenci powinni wykonać do 31 października 2023 r.

Logowanie do testów diagnozujących:

1.Należy wejść na stronę: http://testyjezykowe.amu.edu.pl;
2.Logowanie na test diagnozujący na platformie Moodle odbywa się w identyczny sposób jak logowanie do konta studenckiego w systemie USOSweb (login: PESEL, hasło: hasło do systemu USOSweb);
3.Po zalogowaniu należy wybrać kurs „Testy diagnozujące”, wskazać żądany język, a następnie rozwiązać test składający się ze 100 pytań.

Dodatkowe informacje na temat testów diagnozujących:

Celem testu diagnozującego jest określenie poziomu znajomości języka obcego w odniesieniu do Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ).
Przystąpienie do testu diagnozującego jest obowiązkowe dla wszystkich studentów I roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich.
Test obejmuje rozumienie tekstu pisanego, znajomość gramatyki i słownictwa, znajomość zasad słowotwórstwa oraz umiejętność reagowania w sytuacjach z życia codziennego. Nie są testowane umiejętności rozumienia ze słuchu ani posługiwania się językiem w mowie. Test nie diagnozuje również znajomości specjalistycznego języka akademickiego.
W każdej części testu zadania ułożone są według stopnia trudności – od najłatwiejszych do najtrudniejszych. Za cały test można uzyskać 100 punktów – 1 punkt za każde zadanie. Po zakończeniu testu, na podstawie liczby uzyskanych punktów, zostaną przedstawione informacje o konkretnym poziomie zaawansowania oraz zalecenia, które pozwolą rozpocząć zajęcia w semestrze letnim na odpowiednim poziomie.

UWAGA:
Test diagnozujący nie służy przyporządkowaniu studentów do grup językowych na lektoratach.

Pod koniec I semestru studiów studenci zostaną obowiązkowo poddani poziomującemu testowi językowemu. Celem testu poziomującego będzie przyporządkowanie studentów do odpowiednich grup według kompetencji językowych.

11.10.2023  r.
Studium Językowe UAM


Test poziomujący dla studentów I roku studiów stacjonarnych
pierwszego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich

W dniu 20 grudnia 2022 r. na platformie Moodle zostaną uruchomione testy poziomujące z języków obcych obowiązujące w roku akademickim 2022/2023. Wszyscy studenci I roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich zobowiązani są do rozwiązania testu obowiązkowo z jednego języka obcego odpowiadającego lektoratowi, który rozpoczną od drugiego semestru studiów.

Testy poziomujące zostały przygotowane z następujących języków obcych:

- języka angielskiego,

- języka francuskiego,

- języka hiszpańskiego,

- języka niemieckiego,

- języka rosyjskiego,

- języka włoskiego.

Logowanie do testów poziomujących:

  1. Należy wejść na stronę: http://testyjezykowe.amu.edu.pl
  2. Logowanie na test poziomujący na platformie Moodle odbywa się w identyczny sposób jak logowanie do studenckiego konta w systemie USOSweb (login: PESEL, hasło: hasło do systemu USOSweb).
  3. Po zalogowaniu należy zapoznać się z informacją wprowadzającą oraz z listą lektoratów prowadzonych na poszczególnych wydziałach.
  4. Następnie należy rozwiązać jeden test z wybranego języka, z puli języków oferowanych przez wydział.

Termin wykonania testu poziomującego:

Od 20 grudnia 2022 r. do 17 stycznia 2023 r.

Student, który nie wykona testu poziomującego, nie zapisze się na lektorat z języka obcego.

Dodatkowe informacje na temat testów poziomujących:

Celem testu poziomującego jest określenie poziomu znajomości języka obcego w odniesieniu do Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ) oraz przydzielenie studentowi żetonu z danego języka na odpowiednim poziomie.

Przystąpienie do testu poziomującego jest obowiązkowe dla wszystkich studentów I roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich.

Test obejmuje rozumienie tekstu pisanego, znajomość gramatyki i słownictwa, znajomość zasad słowotwórstwa oraz umiejętność reagowania w sytuacjach z życia codziennego. Nie są testowane umiejętności rozumienia ze słuchu ani posługiwania się językiem w mowie. Test nie diagnozuje również znajomości specjalistycznego języka akademickiego.

Test składa się ze 100 zadań, za każde zadanie można otrzymać 1 punkt, czyli maksymalnie 100 punktów za test.

Po ukończeniu testu poziomującego student otrzyma informację o poziomie znajomości języka obcego
(wynik zostanie przypisany do jednego z poziomów: A2, B1, B2.1, B2.2). Student rozpocznie od II semestru zajęcia z lektoratu na poziomie wynikającym z uzyskanego w czasie testu poziomującego wyniku. Lektorat zakończy się obowiązkowym egzaminem certyfikacyjnym na poziomie B2.

Rejestracja żetonowa na lektorat w systemie USOS:

Na podstawie wypełnionego testu poziomującego student* otrzyma żeton, który pozwoli na rejestrację na zajęcia z lektoratu z danego języka i na wynikającym z testu poziomie.

Rejestracja żetonowa na lektorat w systemie USOS zaplanowana jest (termin może ulec zmianie) na dzień
15 lutego 2023 r. (od godz. 9:00) i będzie dostępna do 6 marca 2023 r. (do godz. 24:00). Rejestracja będzie się odbywać poprzez stronę internetową: http://ul.amu.edu.pl/

Na powyższej stronie studenci znajdą również szczegółowe informacje związane z przebiegiem rejestracji żetonowej na zajęcia z lektoratów.

*) Studentów Nadnoteckiego Instytutu UAM w Pile, Instytutu Kultury Europejskiej w Gnieźnie, Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego w Słubicach oraz Wydziału Artystyczno-Pedagogicznego w Kaliszu nie obowiązuje rejestracja na lektoraty języków obcych przez system rejestracji żetonowej

20 grudnia 2022 r.

Studium Językowe UAM


Obowiązkowe testy językowe (język angielski i język niemiecki)
dla studentów I roku studiów niestacjonarnych 2022/2023

Drodzy_gie Studenci_ki,

uprzejmie informujemy o obowiązkowych testach językowych (język angielski i język niemiecki)
dla studentów I roku studiów niestacjonarnych 2022/2023:
- I roku licencjatu,
- I roku V-letnich studiów magisterskich (Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna, Pedagogika Specjalna)
- i I roku studiów II stopnia.

Studenci, którzy wybiorą test z języka niemieckiego proszeni są również o wykonanie go z języka angielskiego 
(na wypadek gdyby grupa z języka niemieckiego nie powstała).

Testy dostępne są pod linkiem https://testyjezykowe.amu.edu.pl/course/view.php?id=26
do dnia 31 grudnia 2022 r.

Hasła:
Dla 1 roku licencjatu: hasło: Licencjat#2022
Dla 1 roku studiów V-letnich hasło: 5Letnie#2022
Dla 1 roku II stopnia hasło: Sum#2022

Informacja dotycząca zapisu do grup zostanie podana w późniejszym czasie.


Drogie Studentki, Drodzy Studenci I roku I stopnia, II stopnia i V-letnich studiów niestacjonarnych!
Zapraszamy do Biura Obsługi Studentów celem przedstawienia oryginałów dokumentów wgranych w procesie rekrutacji (świadectwa, dyplomy).
Jeśli są Państwo na studiach stacjonarnych i jeszcze nie złożyli Państwo oryginałów do wglądu, również zapraszamy!

Drogie Studentki, Drodzy Studenci!
Uprzejmie przypominamy, że sprawy toku studiów, codzienne sprawy studenckie (m.in. wnioski o zaświadczenia, zapytania o dopisanie do zajęć, rozliczenia  studenckie, podpięcia przedmiotów) mogą załatwić Państwo w Biurze Obsługi Studentów.  Kontakt z Paniami z Biura: https://wse.amu.edu.pl/dla-studenta/bos

Indywidualne sprawy studenckie rozpatrywane są przez właściwych Prodziekanów ds. studenckich 

  • Prof. UAM dr hab. Kinga Kuszak: studia stacjonarne,
  • Prof. UAM dr hab. Waldemar Segiet: studia niestacjonarne.

Przypominamy jak ważne jest  właściwe adresowanie wniosków/maili studenckich, ułatwi ono rozpatrzenie sprawy i przyspieszy tok weryfikacji problemu. Przy okazji zapraszamy na stronę władz dziekańskich https://wse.amu.edu.pl/strona-glowna/wladze-wydzialu oraz na słowniczek studenta https://wse.amu.edu.pl/dla-studenta/studenci-i-roku/slowniczek-studenta, który może ułatwić Państwu rozpoznanie kluczowych funkcji (Dziekan, Prodziekan, BOS, BOW).