Data wydarzenia: -

Konferencja CICY 2 – Cyberprzemoc: teoria, badania, poszukiwanie rozwiązań / Cyberbullying: Theory, Research, Solutions

Patroni

Information about conference in English available

HERE

Komitet naukowy konferencji

Dominik Batorski, Uniwersytet Warszawski

Agnieszka Cybal-Michalska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Iwona Chmura-Rutkowska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Iwona Chrzanowska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Beata Cytowska, Uniwersytet Wrocławski

Lucie Delias, Université Paul-Valéry Montpellier 3

Beata Jachimczak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Mélanie Lallet, Université Catholique de l’Ouest

Gudrun Ledegen, Université de Rennes 2

Jakub Mróz, Uniwersytet SWPS

Magdalena Olempska-Wysocka, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Michał Ptaszyński, Kitami Institute of Technology

Jacek Pyżalski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Piotr Plichta, Uniwersytet Wrocławski

Annabelle Seoane, Université de Lorraine

Bérengère Stassin, Université de Lorraine

Małgorzata Wójcik, Uniwersytet SWPS

Pierwsza edycja Konferencji CICY (Colloque international sur le cyberharcèlement), poświęconej przede wszystkim szeroko rozumianej cyberprzemocy, odbyła się w Nancy w grudniu 2022 roku. Konferencja zgromadziła liczne międzynarodowe grono naukowców i naukowczyń, reprezentujących różne dziedziny nauki, w tym psychologię, pedagogikę, medioznawstwo, socjologię, komunikację społeczną, antropologię, lingwistykę, a także prawo i kryminologię. Przebieg konferencji potwierdził, że tematyka cyberprzemocy wymaga właśnie spotkań interdyscyplinarnych.

Z przyjemnością zapraszamy zatem Państwa na drugą edycję – organizowaną przez polskie i francuskie instytucje akademickie – tym razem do Poznania, w dniach 3 i 4 czerwca 2024 roku. Dołączyły do nas także organizacje pozarządowe, które zajmują się profilaktyką cyberprzemocy w praktyce: Fundacja Orange. Fundacja Szkoła z Klasą oraz Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę.

Jako organizatorzy konferencji kierujemy się szczególną filozofią myślenia o problematyce cyberprzemocy, w różnej jej odmianach.

Po pierwsze, interesuje nas cyberprzemoc w różnych jej wymiarach: cyberbullying rówieśniczy, cyberprzemoc w miejscu pracy, mowa nienawiści online (także wobec grup marginalizowanych i osób oraz instytucji je wspierających, czyli migrantów, przedstawicieli mniejszości seksualnych, religijnych czy narodowych), cyberprzemoc jako element działań politycznych itd.

Po drugie, chcemy analizować zjawisko cyberprzemocy w powiązaniu z całym obszarem funkcjonowania ludzi, w tym przemocą, której doświadczają w swoich środowiskach (np. w szkole czy w miejscu pracy) twarzą w twarz.

Po trzecie, ważna jest dla nas – co podkreśliliśmy już wyżej – perspektywa przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych, którzy wnoszą swój unikalny wkład w rozumienie interesującego nas zjawiska. Uważamy, że tworzenie przestrzeni do takiego interdyscyplinarnego spotkania pomaga zrozumieć, na ile to jest możliwe, mechanizmy prowadzące do cyberprzemocy, jej przejawy i jej konsekwencje.

Po czwarte, mocno wierzymy, że badania w tym zakresie należy wykorzystywać w praktyce do działań profilaktycznych i interwencyjnych. Dlatego chcemy, by nasza konferencja była prawdziwą okazją do spotkania badaczy i praktyków a także studentów i studentek kierunków społecznych oraz humanistycznych.

Cały nasz program zaprojektowaliśmy tak, by odpowiadał przedstawionym tu założeniom. Mamy nadzieję, że zechcą Państwo przyjąć nasze zaproszenie.

Oto naukowcy, którzy wstępnie zgodzili się wygłosić wykłady plenarne. Są to następujące osoby:

Konrad Ciesiołkiewicz, Fundacja Orange

Marek Kaczmarzyk, Uniwersytet Śląski

Piotr Plichta, Uniwersytet Wrocławski

Michał Ptaszyński, Kitami University of Technology

Jacek Pyżalski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Bérengère Stassin, Université de Lorraine

Małgorzata Wójcik, Uniwersytet SWPS

Izabela Zych, Universidad de Córdoba

Osoby, które chcą wziąć czynny udział w konferencji i przedstawić swoje wystąpienia, zachęcamy do podjęcia problematyki w ramach jednego z 3 proponowanych obszarów tematycznych.

Zapraszamy do skorzystania z formularza, żeby zgłosić tytuły wystąpień – po akceptacji abstraktów przez Komitet Naukowy – zapisać się na konferencję.

TEMAT 1. Cyberprzemoc w różnych stadiach życia – tranzycje i momenty krytyczne

W ramach tego tematu zapraszamy do zgłaszania wystąpień dotyczących związków między przemocą online a specyfiką poszczególnych etapów życia. Chcemy poruszyć zagadnienia różnic w przemocy online i offline doświadczanej, postrzeganej i interpretowanej przez dzieci, nastolatków, dorosłych i seniorów. Prelegenci mogą zaprezentować wyniki własnych badań, a także przeglądy badań lub analizy teoretyczne.

Poniżej przedstawiamy przykładowe zagadnienia, które mogą stanowić temat wystąpień:

●     cyberbullying w szkole i na wyższej uczelni,

●     subkultury młodzieżowe – przynależność do subkultury a cyberprzemoc,

●     sposoby radzenie sobie z sytuacją cyberprzemocy i cyberbullyingu w różnych stadiach życia,

●     doświadczanie cyberprzemocy przez seniorów i seniorki,

●     nierówności cyfrowe a doświadczenia przemocy i wykluczenia online,

●     konsekwencje doświadczenia cyberbullyingu i cyberprzemocy w różnych stadiach życia.

TEMAT 2. Agresja elektroniczna wobec osób z grup defaworyzowanych

W ramach drugiego obszaru tematycznego zapraszamy do zgłaszania wystąpień dotyczących cyberprzemocy skierowanej przeciwko osobom lub grupom defaworyzowanym, która w niektórych sytuacjach przyjmuje formę mowy nienawiści online. Do tych szczególnie narażonych grup należą osoby z niepełnosprawnościami lub cierpiące na określone choroby, migranci, przedstawiciele mniejszości płciowych i seksualnych oraz innych grup różniących się od większości populacji. Liczne badania ukazują, jak złożona jest sytuacja osób z grup defaworyzowanych w świecie cyfrowym oraz jak bardzo są one narażone na przemoc w tym przemoc online. Sytuację takich osób pogarsza brak dostosowanych do ich potrzeb i sytuacji społecznej działań profilaktycznych i interwencyjnych.

W ramach tego programy zachęcamy do wystąpień dotyczących m.in.:

●     skali i specyfiki cyberprzemocy wobec różnych grup i osób defaworyzowanych,

●     zapobiegania cyberprzemocy wobec grup i osób defaworyzowanych oraz działań interwencyjnych w razie jej wystąpienia: np. potrzeby specyficznych rozwiązań,

●     specyfiki edukacji medialnej skierowanej do osób z grup defaworyzowanych.

TEMAT 3. Jak badać (cyber)przemoc? Metodologiczne wyzwania w badaniach doświadczeń ofiar, sprawców i świadków

Zagadnienia związane z doborem właściwych metod badawczych i strategii analitycznych są centralnymi tematami dla trafnego i rzetelnego pomiaru zjawisk społecznych. W ramach trzeciego tematu chcemy stworzyć przestrzeń do dyskusji i wymiany doświadczeń dotyczących konstruowania i adaptacji narzędzi badawczych, zastosowania konkretnych metod i technik analitycznych, a także konceptualizacji i operacjonalizacji konstruktów związanych z (cyber)przemocą. Wystąpienia mogą obejmować prezentację własnych badań, a także analizy konceptualne i teoretyczne. Liczymy na krytyczną refleksję, która zainspiruje badaczy do analizy obecnej praktyki badawczej, a także do konstrukcji nowych podejść, metod i technik badawczych.

Zachęcamy do zgłaszania wystąpień prezentujących:

●     wyzwania, z którymi mierzą się badacze w podejściach jakościowych, ilościowych i mieszanych (np. dobór próby, reprezentatywność, możliwość generalizowania wyników),

●     znaczenie teoretycznych założeń, trafnej konceptualizacji i operacjonalizacji w badaniach (cyber)przemocy,

●     możliwości integrowania istniejącej wiedzy wraz z krytyczną refleksją nad aspektami zarówno metodologicznymi, jak i teoretycznymi,

●     praktyki konstruowania i adaptacji narzędzi badawczych,

●     związki pomiędzy zagadnieniami metodologicznymi a praktycznymi oddziaływaniami, głównie profilaktyką i interwencją dotyczącą (cyber)przemocy.

Sesja studencka

Zapraszamy studentów do zgłaszania wystąpień, w których przedstawią wyniki badań dotyczących bullyingu i cyberbullyingu, interesujące przeglądy literatury, innowacje społeczne wpływające na dobrostan grup narażonych na wykluczenie społeczne i tym samym różne zachowania dyskryminujące. Zachęcamy także do prezentacji prowadzonych przez organizacje studenckie działań edukacyjnych, np. warsztatów i projektów prowadzonych z młodymi ludźmi.

Sesja specjalna – Organizacje, które wspierają grupy defaworyzowane, jako instytucje doświadczające (cyber)przemocy (sesja w języku polskim)

prowadzi Iwona Chmura-Rutkowska

W dzisiejszych czasach organizacje pozarządowe – w tym wspierające różne osoby z grup defaworyzowanych (np. migrantów, osoby LGBT+, przedstawicieli mniejszości etnicznych, byłych więźniowie itd.) – są mocno zaangażowane w działania online: w sieci prezentują swoją działalność i komunikują się z odbiorcami. Nierzadko profile tych organizacji lub konkretni profesjonaliści są atakowani w internecie przez osoby, które bardzo często prezentujące negatywne postawy wobec tych, którym te organizacje pomagają. Sesja będzie miała charakter panelu dyskusyjnego, podczas którego zaproszeni przedstawiciele organizacji pozarządowych opowiedzą o swoich doświadczeniach i o tym, jak próbują radzić sobie z (cyber)przemocą, której sami padają ofiarą.

Warsztaty dla uczestników konferencji

Czynnych i biernych uczestników konferencji zapraszamy do udziału w ośmiu już potwierdzonych warsztatach, z których część odbywa się w języku angielskim a część – w języku polskim.

Podzieliliśmy je na warsztaty przeznaczone dla badaczy i przeznaczone dla praktyków, ale oczywiście zapraszamy do wychodzenia ze swojej roli i zapisy zgodne z własnymi preferencjami i zainteresowaniami. Jednocześnie informujemy, że o zapisach decyduje kolejność zgłoszeń – liczba miejsc na warsztatach jest ograniczona.

Warsztaty dla badaczy i badaczek

Jak przygotować sensowny kwestionariusz do badania rozpowszechnienia (cyber)przemocy rówieśniczej? – prowadzi Jacek Pyżalski

Grounded theory in bullying research – prowadzi Małgorzata Wójcik

Jakościowe badania nad cyber(przemocą): wprowadzenie do komputerowo wspomaganej analizy danych z wykorzystaniem narzędzi MAXQDA – prowadzi Jakub Mróz

Radzenie sobie z cyberprzemocą: czy i co zmieniają specjalne potrzeby edukacyjne? – prowadzi Piotr Plichta

Warsztaty dla praktyków

The vicious circle of bullying: interactive workshops on the interpersonal dynamics of peer groups – prowadzi Jakub Mróz

Badania partycypacyjne w pracy z młodzieżą (YPAR): w jaki sposób zaangażować młodzież w prewencję bullyingu i cyberbullyingu? – prowadzi Małgorzata Wójcik

Najczęstsze błędy w profilaktyce i interwencji związanej z (cyber)przemocą rówieśniczą – prowadzi Jacek Pyżalski

O czym jest program IMPACT i jak z niego korzystać w profilaktyce cyberprzemocy? – prowadzi Piotr Plichta

Inne punkty programu

Dodatkowo planujemy warsztaty prowadzone przez osoby z organizacji pozarządowych. Tytuły warsztatów ogłosimy w późniejszym terminie.

Miejsce konferencji

Poznań, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Kampus Ogrody, ul. Augustyna Szamarzewskiego 89

Język konferencji

Część wystąpień i warsztatów będzie prowadzona w języku angielskim, a część w języku polskim. W przypadku warsztatów informację o języku podajemy w tym zaproszeniu. Nie zapewniamy tłumaczenia.

Opłata konferencyjna

Opłata konferencyjna wynosi:

● dla uczestników wygłaszających przyjęte wystąpienia – 570 zł (140 Euro); opłatę prosimy wnieść, gdy Komitet Naukowy przyjmie abstrakty wystąpień. Opłaty za czynny udział z prezentacjami wnosimy do 15 maja, po zaakceptowaniu abstraktów,

● dla uczestników, którzy nie będą wygłaszać wystąpień – 390 zł (90 Euro). Opłaty za uczestnictwo bierne wnosimy do 15 kwietnia.

Opłata konferencyjna obejmuje uczestnictwo w Konferencji, materiały konferencyjne oraz lunche i przerwy kawowe w obu dniach konferencji. Koszty zakwaterowania i podróży pokrywane są przez uczestników.

Dodatkowo, można wziąć udział w kolacji konferencyjnej pierwszego dnia w wysokości. Opłata wynosi 200 zł (50 Euro).

Wpłat dokonujemy na konto Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu 77109013620000000036017903 koniecznie podając w tytule przelewu numer subkonta KNO011002 (dla polskich uczestników)

Publikacja materiałów

Planujemy wydać teksty z konferencji w czasopismach naukowych wydawanych na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza – jeśli otrzymają pozytywne recenzje.

Regulamin zgłaszania abstraktów

1. Abstrakty można zgłaszać wyłącznie przez formularz rejestracyjny do dnia 7 kwietnia 2024 roku.

2. Każdy formularz rejestracyjny umożliwia przesłanie wyłącznie jednego abstraktu.

3. Treść abstraktu powinna zawierać: wstęp, cel, metodę i wyniki w przypadku prac empirycznych oraz jasno określony cel prezentacji w przypadku wystąpień o charakterze teoretycznym.

4. Tekst abstraktu należy sformatować zgodnie ze standardami APA 7. Nie powinien zawierać więcej niż 300 słów.

7. Wyboru abstraktów na konferencję – po ich weryfikacji pod względem zgodności z tematem konferencji oraz poprawności teoretycznej i metodologicznej – dokona Komitet Naukowy.

8. Informację o wyborze przekażemy w formie e-mailowej najpóźniej do dnia 15 kwietnia 2024 roku.

Wszystkie pytania dotyczące konferencji proszę wysyłać pod adres cicy2conference@amu.edu.pl

Formularz jest dostępny pod linkiem:

https://forms.office.com/e/KDew4maK8R

Dokumenty

Nazwa Numer Obowiązujący od / Kto wydał Pobierz plik
Informacje-po-Polsku.pdf 16.02.2024 Mikołaj Czajkowski
PDF
Pobierz PDF Informacje-po-Polsku.pdf(330.4 KB)
Information-in-English.pdf 16.02.2024 Mikołaj Czajkowski
PDF
Pobierz PDF Information-in-English.pdf(329.8 KB)