Pedagog specjalny w edukacji włączającej

Flaga PL Logo Ministerstwo Edukacji i Nauki

Studia podyplomowe/kwalifikacyjne są przeznaczone dla osób, które pragną nabyć kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela pedagoga specjalnego w przedszkolach i szkołach (zgodnie Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z 22 sierpnia 2022r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli)

Urzeczywistniają one standardy przygotowania nauczycieli do praktycznej realizacji edukacji włączającej, rozumianej jako edukacja wszystkich uczniów, bez względu na charakter i specyfikę ich potrzeb edukacyjnych.

Warunkiem powodzenia idei edukacji włączającej są kompetencje nauczycieli w zakresie pracy z uczniami o zróżnicowanych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych w warunkach szkół ogólnodostępnych.

Program niniejszych podyplomowych studiów kwalifikacyjnych jest zgodny z Załącznikiem nr 3 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019r. określającego standard kształcenia na studiach podyplomowych  przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela w zakresie edukacji włączającej.

Absolwenci studiów uzyskają pogłębioną wiedzę oraz nabędą kompetencje w zakresie identyfikowania potrzeb dzieci i uczniów w podejściu funkcjonalnym oraz planowania, realizowania i monitorowania działań wspierających w placówkach włączających; nauczania w grupach zróżnicowanych z uwzględnieniem zasad uniwersalnego projektowania nauczania oraz efektywnego wykorzystania nowych technologii; nowoczesnych metod organizacji zespołów nauczycieli i specjalistów współpracujących na rzecz zapewnienia wysokiej jakości edukacji włączającej; efektywnych metod współpracy z rodzicami i prawnymi opiekunami uczniów i dzieci z niepełnosprawnościami; współczesnych, opartych na dowodach, metod kształtowania relacji w heterogenicznych grupach uczniów i dzieci, rozwijania kompetencji społecznych oraz zapobiegania podejmowaniu przez dzieci i uczniów zachowań problemowych.

Uzyskiwane kwalifikacje zawodowe:
Nauczyciel kończąc studia kwalifikacyjne uzyskuje nowe kwalifikacje w zakresie edukacji włączającej oraz nauczyciela pedagoga specjalnego w edukacji włączającej. Zyskuje wiedzę i umiejętności w zakresie pracy z uczniami ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi w grupach i klasach w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych.

Podstawy prawne
− Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 890, z późn. zm.).
− Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. z 2020 r. poz. 1289 i z 2022 r. poz. 1769).
− Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1280 i z 2022 r. poz. 1594).

Adresaci:
Studia adresowane są do:

 • osób posiadających dyplom ukończenia studiów magisterskich lub studiów pierwszego i drugiego stopnia, w zakresie pedagogiki (każda specjalność) oraz posiadanie przygotowania pedagogicznego
 • osób posiadających dyplom ukończenia studiów jednolitych magisterskich lub studiów pierwszego lub drugiego stopnia, w zakresie pedagogiki specjalnej oraz posiadanie przygotowania pedagogicznego

Organizacja Studiów

 • Studia trwają 3 semestry i obejmują 490 godzin w tym 120 godzin praktyk (łącznie 48 ECTS)
 • Zajęcia odbywają się w formie hybrydowej (75% zajęć odbywać się będzie na Wydziale Studiów Edukacyjnych w Poznaniu, 25% zajęć on-line) – piątki, soboty i niedziele, 2 (czasami 3) razy w miesiącu, ponieważ ich termin zakończenia jest obligatoryjny i określony przez MEiN na połowę 2024 roku.
 • Rozpoczęcie studiów: maj 2023 r.

Warunki ukończenia Studiów

 • Warunkiem ukończenia studiów będzie uzyskanie zaliczeń ze wszystkich przedmiotów realizowanych w ramach studiów.
 • Na świadectwie ukończenia studiów podyplomowych wpisuje się ostateczny wynik studiów określany na podstawie średniej ocen ze wszystkich przedmiotów realizowanych w toku studiów, zgodnie Regulaminem studiów podyplomowych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 30.09.2019r.

Odpłatność za studia

Nauka na Studiach Podyplomowych Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i wsparcia rodziny jest nieodpłatna. Opłata za studia jest finansowana w 100% przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Zakres finansowania:

 • Finansowanie obejmuje zajęcia dydaktyczne objęte programem studiów.
 • Finansowanie nie obejmuje kosztów: dojazdu, noclegów, wyżywienia

Zadanie finansowane ze środków Ministra

Logo Ministerstwo Edukacji i Nauki Logo Ministra Edukacji

 • Zadanie finansowane przez Skarb Państwa – Ministra Edukacji i Nauki, adres: 00-529 Warszawa ul. Wspólna 1/3, zwanym „Ministrem”
 • Dotacja celowa przyznana na podstawie art. 404 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478, z późn. zm.)
 • nazwa zadania – „Pedagog specjalny w edukacji włączającej”
 • wartość finansowania 420 000,00 zł, całkowitą wartość zadania 420 000,00 zł

Flaga PL Logo Ministerstwo Edukacji i Nauki

Terminy zjazdów 2023-2024

PLANOWANY1 HARMONOGRAM ZJAZDÓW

Wydział Studiów Edukacyjnych UAM w Poznaniu

Semestr 1 (letni)

Lp.

Data

forma zajęć

1.

piątek, 19 maj 2023

zjazd zdalny

2.

sobota, 20 maj 2023

zjazd zdalny

3.

niedziela, 21 maj 2023

zjazd zdalny

4.

piątek, 2 czerwiec 2023

zjazd zdalny

5.

sobota, 3 czerwiec 2023

zjazd zdalny

6.

niedziela, 4 czerwiec 2023

zjazd zdalny

8.

sobota, 17 czerwiec 2023

zjazd stacjonarny

9.

niedziela, 18 czerwiec 2023

zjazd stacjonarny

11.

sobota, 1 lipiec 2023

zjazd stacjonarny

12.

niedziela, 2 lipiec 2023

zjazd stacjonarny

13.

piątek, 8 wrzesień 2023

zjazd zdalny

14.

sobota, 9 wrzesień 2023

zjazd stacjonarny

15.

niedziela, 10 wrzesień 2023

zjazd stacjonarny

16.

piątek, 15 wrzesień 2023

zjazd zdalny

17.

sobota, 16 wrzesień 2023

zjazd zdalny

18.

niedziela, 17 wrzesień 2023

zjazd zdalny

19.

sobota, 30 wrzesień 2023

zjazd stacjonarny

20.

niedziela, 1 październik 2023

zjazd stacjonarny


Semestr 2 (zimowy)

Lp.

Data

forma zajęć

1.

sobota, 21 październik 2023

zjazd stacjonarny

2.

niedziela, 22 październik 2023

zjazd stacjonarny

3.

sobota, 4 listopad 2023

zjazd stacjonarny

4.

niedziela, 5 listopad 2023

zjazd stacjonarny

5.

sobota, 25 listopad 2023

zjazd stacjonarny

6.

niedziela, 26 listopad 2023

zjazd stacjonarny

8.

sobota, 9 grudnia 2023

zjazd stacjonarny

9.

niedziela, 10 grudnia 2023

zjazd stacjonarny

Semestr 3 (letni)

Lp.

Data

forma zajęć

1.

sobota, 13 styczeń 2024

zjazd stacjonarny

2.

niedziela, 14 styczeń 2024

zjazd stacjonarny

3.

sobota, 27 styczeń 2024

zjazd stacjonarny

4.

niedziela, 28 styczeń 2024

zjazd stacjonarny

5.

sobota, 10 luty 2024

zjazd stacjonarny

6.

niedziela, 11 luty 2024

zjazd stacjonarny

7.

sobota, 02 marzec 2024

zjazd stacjonarny

8.

niedziela, 03 marzec 2024

zjazd stacjonarny

9.

sobota, 16 marzec 2024

zjazd stacjonarny

10.

sobota, 23 marzec 2024

zjazd stacjonarny

11.

niedziela, 24 marzec 2024

zjazd stacjonarny

12.

sobota, 20 kwiecień 2024

zjazd stacjonarny

13.

niedziela, 21 kwiecień 2024

zjazd stacjonarny

14.

sobota, 11 maj 2024

zjazd stacjonarny

15.

sobota, 08 czerwiec 2024

zjazd zdalny

16.

niedziela, 09 czerwiec 2024

zjazd zdalny

_________________________________________
1 Harmonogram może ulegać zmianom (mogą pojawić się dodatkowe terminy i piątki online przed zjazdami)
Godziny zajęć: - soboty, niedziele (zajęcia stacjonarne w siedzibie WSE) 8.00 - 16.30
- piątki (zajęcia zdalne) 16.30 - 20.30

Logo Ministra EdukacjiLogo Ministerstwo Edukacji i Nauki

Flaga PL Logo Ministerstwo Edukacji i Nauki

Program studiów

Studia trwają 3 semestry i obejmują 490 godzin w tym 120 godzin praktyk (łącznie 48 ECTS)

 • wykłady - 250 godzin
 • ćwiczenia - 40 godzin
 • warsztaty – 85 godzin
 • praktyki  - 120 godzin

Logo Ministra EdukacjiLogo Ministerstwo Edukacji i Nauki

Flaga PL Logo Ministerstwo Edukacji i Nauki


Plan zajęć  -  semestr I i II (maj - grudzień 2023)*


Plan zajęć  -  semestr III (styczeń - czerwiec 2024)*

Prosimy o sprawdzanie planu przed każdym zjazdem - plan może ulegać zmianomLogo Ministra EdukacjiLogo Ministerstwo Edukacji i Nauki

Flaga PL Logo Ministerstwo Edukacji i Nauki

Rekrutacja na rok akademicki 2022/2023 -  ZAKOŃCZONA


Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK). Kandydat rejestruje się elektronicznie na stronie internetowej  https://usosirk.amu.edu.pl/

Instrukcja  - system IRK  -  pobierz

Termin rejestracji w systemie IRK:

20 kwietnia 2023 r. godz. 12:00 – początek rejestracji w systemie IRK
12 maja 2023 r. – zakończenie rejestracji w systemie i przyjmowania dokumentów
15 maja 2023 r – ogłoszenie wyników rekrutacji w systemie IRK

Podstawą kwalifikacji jest posiadanie:

 • dyplom ukończenia studiów magisterskich lub studiów pierwszego i drugiego stopnia, w zakresie pedagogiki (każda specjalność)
 • dyplom ukończenia studiów jednolitych magisterskich lub studiów pierwszego lub drugiego stopnia, w zakresie pedagogiki specjalnej
 • przygotowania pedagogicznego,

Warunki rekrutacji:

Przyjęcie na Studia Podyplomowe następuje na podstawie złożonych dokumentów i kolejności zgłoszeń, do wypełnienia limitu miejsc.

Etapy rekrutacji:

KROK 1  - Rejestracja w systemie IRK - 20 kwietnia - 12 maja 2023
Rejestracja na studia podyplomowe odbywa się drogą elektroniczną ON-LINE w systemie IRK
W celu dokonania rejestracji w systemie IRK kandydat:

 • zakłada osobiste konto rejestracyjne,
 • wypełnia dane osobowe i dane dotyczące wykształcenia,
 • dokonuje wyboru kierunku studiów.

KROK 2  - Przesłanie wymaganych dokumentów pocztą na adres Sekretariatu Studiów Podyplomowych:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydział Studiów Edukacyjnych
ul. Szamarzewskiego 89, bud. D, pok. 103
60-568 Poznań

lub bezpośrednie złożenie dokumentów w sekretariacie (adres jak wyżej):
poniedziałek - piątek 7:00 – 15:00

Po godzinie 15:00 można dokumentację pozostawić na portierni budynku D  w zaadresowanej i zaklejonej kopercie.

Wymagane dokumenty do rekrutacji:

 • Podanie o przyjęcie na wybrane studia podyplomowe wygenerowane z systemu IRK (proszę nie wgrywać zdjęć).
 • klauzula informacyjna – rekrutacja na studia podyplomowe (pobierz);
 • kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał dyplomu należy przedstawić do wglądu w sekretariacie przy podpisaniu umowy przed rozpoczęciem zajęć),
 • dokument potwierdzający przygotowanie pedagogiczne

KROK 3 - Wyniki rekrutacji - ogłoszenie decyzji o zakwalifkowaniu/niezakwalifkowaniu na indywidualnych kontach w IRK - 15 maj 2023

15 maja 2023r. do godz. 18:00 w systemie IRK (na indywidualnych kontach internetowych) nastąpi ogłoszenie wyników postępowania rekrutacyjnego.

Zadanie finansowane ze środków Ministra

Logo Ministerstwo Edukacji i NaukiLogo Ministra Edukacji

Flaga PL Logo Ministerstwo Edukacji i Nauki

System USOS na UAM

Logo Ministra EdukacjiLogo Ministerstwo Edukacji i Nauki

Flaga PL Logo Ministerstwo Edukacji i Nauki

Pierwsze logowanie

Logowanie do poczty

Inne instrukcje dot. poczty

Logo Ministra EdukacjiLogo Ministerstwo Edukacji i Nauki

Flaga PL Logo Ministerstwo Edukacji i Nauki

Zajęcia prowadzone są w trybie hybrydowym z wykorzystaniem narzędzi:

Microsoft Teams (MS Teams) to aplikacja do prowadzenia zajęć w czasie rzeczywistym.

Logo Ministra EdukacjiLogo Ministerstwo Edukacji i Nauki

Flaga PL Logo Ministerstwo Edukacji i Nauki


Kierownik:
prof. UAM dr hab. Jachimczak Beata
e-mail: jachim55@amu.edu.pl

Ekspert ds. jakości kształcenia i ewaluacji:
prof. dr hab. Iwona Chrzanowska
e-mail: iwonach@amu.edu.pl

__________________________________________

Sekretariat Studiów Podyplomowych:

Obsługa kandydatów/słuchaczy:

poniedziałek - piątek 7:00 – 15:00
mgr Zofia Puzio
tel: 61 829 23 25
e-mail: sofi@amu.edu.pl

Systemy USOSweb, MS Teams:
poniedziałek - piątek 7:00 – 15:00
mgr Anna Światłowska - urlop w terminie 27.07.2023 - 20.08.2023r.
tel: 61 829 21 59
e-mail: anna.swiatlowska@amu.edu.pl

Sprawy finansowe:
mgr Magdalena Ryżewska
tel: 61 829 21 44
e-mail: magdalena.ryzewska@amu.edu.pl

tel. dla osób posługujących się językiem migowym: http://uam.jns.pl/

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydział Studiów Edukacyjnych
ul. Szamarzewskiego 89, bud. D, pok. 103
60-568 Poznań

Logo Ministra EdukacjiLogo Ministerstwo Edukacji i Nauki