Laboratorium Edukacji Alternatywnej

Laboratorium Edukacji Alternatywnej realizuje badania różnych aspektów alternatywności w edukacji (także w ujęciu metateoretycznym), od drobnych innowacji po systemowe koncepcje i wdrożenia do praktyki edukacyjnej, tak w Polsce, jak i na świecie. Wśród tematów podejmowanych przez Członków Zespołu Laboratorium figurują m.in. edukacja domowa, filozofia i antropologia Gestalt oraz „przyjazna” edukacja matematyczna. Laboratorium współpracuje z badaczami, ośrodkami badawczymi oraz liderami innowacji edukacyjnych, animując stosowne spotkania konferencyjne w celu wymiany informacji i algorytmów, sprzyjających optymalizacji kondycji edukacji na miarę XXI wieku.

Alternative Education Laboratory conducts research on various aspects of alternative education (also in the metatheoretical perspective), from minor innovations to systemic concepts and implementations in educational practice, both in Poland and abroad. Among the topics undertaken by members of the Laboratory Team are home education, Gestalt philosophy and anthropology, and "friendly" mathematics education. The Laboratory cooperates with researchers, research centres and leaders of educational innovations, animating relevant conference meetings to exchange information and algorithms conducive to optimising the condition of education for the 21st century.